[UDEMY] Chia sẻ khóa học HTML5 CSS3 full từ cơ bản đến nâng cao

Tiếp tục chia sẻ thêm cho anh em thêm một khóa học HTML5, CSS3 trên UDEMY nữa ( Đang có giá 9,9$ trên Udemy). Khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể đọc và viết mã phát triển web giao diện người dùng bằng HTML5. Khóa học này cung cấp cho bạn kinh nghiệm thực hành và thực tế về HTML5 & CSS3 chi tiết.

Kết thúc khóa này bạn có thể xem thêm khóa làm Website Responsive bằng HTML5 & CSS3

Xem thêm chia sẻ các khóa lập trình khác >> Tại đây

Nội dung khóa học

Interactive HTML5: Basics

 • Introduction to HTML
 • HTML4 vs. HTML5
 • Making your first HTML page
 • Tools to create HTML files
 • Base HTML Tags
 • Paragraph Tags
 • Break Tags
 • Header Tags
 • Bold and Italic Tags
 • Ordered and unordered Lists

Interactive HTML5: Advanced

 • Difference between Absolute Links and Relative Links
 • Hyperlinking to an external page
 • Hyperlinking to an email address
 • Hyperlinking to a file in your site
 • Playing and controlling audio
 • Playing and controlling video
 • Embedding a video
 • Whats is a Table – Pros and Cons
 • Table properties
 • Adding an iFrame
 • Adding an iFrame: Part 2
 • What is possible with a form using on HTML knowledge
 • Defining the form
 • Text fields and text areas
 • Radio buttons and check buttons
 • Data input and buttons
 • Proper file structure
 • Code commenting
 • Meta tags

Interactive CSS3: Basics

 • What is CSS? Why we need it?
 • What’s new in CSS3
 • CSS Selectors, properties and attributes
 • ID Selectors
 • Class Selectors
 • Element Selectors
 • All Selectors
 • Inline style sheets
 • External Style sheets
 • Interactive CSS3: Advanced
 • The Box model
 • Adding Color
 • Working with fonts
 • Background images
 • Styling ID tags
 • Float and Clear
 • Block and inline elements
 • Positioning
 • Adding the elements

Mã Coupon: HTML5AUG2020

Link khóa học: Click here >>

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại bình luận bên dưới!

Chia sẻ:

Viết một bình luận